top of page

מדניות הפרטיות

א. פרק מבוא

 1. פרטיות המשתמשים באתרינו חשובה לנו ביותר ואנחנו מחויבים לשמירה ולשימוש במידע של המשתמשים בזהירות ועל פי חוק.

 2. מסמך זה נוצר מתבנית מוכנה ושונה בהתאם לצרים של האתר efratgoldman.com

 3. צוות האתר מבקש להבהיר, את מדיניותו בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר efratgoldman.com (אשר יקרא להלן: “האתר”) ואת נהלי האתר ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות נציגי השרות של החברה בטלפון, וכיצד היא עושה בהם שימוש.

 4. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לבני/בנות שני המינים.

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.

 6. מדיניות הפרטיות של החברה אינה באה לגרוע מתקנון האתר אלא להוסיף עליו.

ב. איסוף ושימוש במידע של משתמש

 1.  מאגר מידע: הנתונים והפרטים שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן בעת הזמנת שירותים ומוצרים באתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ופעילותו באתר, יישמרו במאגר הלקוחות של האתר. הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש לשנות את המידע הרשום עליו את מחיקתו ממאגר המידע של החברה על פי דין.

 2. במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יידרש למסור מידע אודותיו, כגון: שם, מספר טלפון וכתובת דוא”ל.

 3. החברה אוספת מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ונועד לשפר את פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים בו. לדוגמה: עמודים בהם צפו המשתמשים, השירותים שעניינו אותם, מידע לגבי פרסומות שקוראים וכיו”ב.

 4. האתר אוגר ומשתמש במידע אותו מעביר המשתמש לצורך פרסום באתר.

 5. האתר אוגר ומשתמש בכל מידע אישי שנשלח לחברה כן באמצעות האתר וכן באופן ישיר או עקיף למארגנים או מי מטעמם.

 6. הרשאה להעברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: המשתמש מסכים בזאת ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר נדרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים, כגון: מלון, חברת תעופה, חברת נסיעות, חברות הסליקה והדיוור השונות.

 7. למעט במקרים בהם מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים מתחייבת בדין, כמפורט להלן, מידע זה, ככל שיימסר לצדדים שלישיים, יוותר אנונימי ולא יזהה את המשתמש.

 8. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שהפרטים והמידע מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או המידע אודותיו כאמור.

  2. אם המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עם המשתמש.

  3. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה.

  4.  מקרה שבו המשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים  בו, או במצב בו המשתמש יפעל או ישתמש באתר החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.

  5. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.

  6. בכל מקרה שהחברה תסבור, על פי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.

 9. באתר החברה נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישת המשתמש באתר להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

 10. הערה: עוגיות (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה-cookies מייתרים אתה צורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתר המחייבים רישום. בפני המשתמש עומדת האפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.

 11. פרסומות מסוימות באתר מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמותו/או עלידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידע את המשתמש כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookies במחשב המשתמש ומשבצות משוואות רשת (web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies- ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולאלמדיניות הפרטיות של אתר החברה.

 12. על פי סעיף 13 לחוק הגנתה פרטיות, התשמ”א-1981, "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא – כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו."

 13. פנייה כזאת יש להפנות אל צוות האתר בכתב ולוודא קבל האישור בכתב המאמת את קבלת בקשתך וביצועה.

כפתור של וואטספ לשליחת הודעה

לשיחה איתי בוואטסאפ

bottom of page